Interview: Sebastian "Sushi" Biesler from GHØSTKID

Artiest: GHØSTKID

Geïnterviewde(n): Sebastian "Sushi" Biesler

Interview afgenomen Zappa Kavka Antwerpen

Label: Century Media Records

Englisch Below

We interviewden Sebastian "Sushi" Biesler, huidige zanger van Ghostkid en ex-zanger van Electric Callboy. We hadden het over de tour, zijn stem en de art van het album.

Na deze tour ga je in oktober je headliner-tour doen. Wat zijn je plannen tussendoor? Heb je iets gepland om je voor te bereiden of ga je een pauze nemen?

Sebastian: “Uh nee, er zijn geen pauzes. We hebben dit jaar een hoop shows, je weet wel, met veel festivals die eraan komen. Natuurlijk zal de voorbereiding voor de headliner-tour wat tijd kosten. Naast dat, ga ik muziek schrijven en proberen tussendoor vakantie te nemen als dat mogelijk is. Ja, ik denk dat dat is wat we gaan doen.”

Heb je tijdens deze tour tijd om de steden een beetje te bezoeken?

Sebastian: “Nee, want de eerste helft van deze tour was super stressvol. We moesten reizen met twee sprinterbusjes en parkeren was altijd ingewikkeld. We moesten van busje wisselen en naar het volgende hotel rijden, alles last minute boeken. Soms kregen we maar drie uur slaap, zoals afgelopen nacht. Maar het wordt beter. Na Amsterdam krijgen we een mini-nightliner, wat speciaal is, maar we hebben tenminste bedden voor meer slaap.”

Ik merkte dat er bij de headliner-tour veel data in Duitsland zijn. Zullen er meer data in andere Europese steden aangekondigd worden?

Sebastian: “Ja, het zal door heel Europa gaan, inclusief een beetje in het Verenigd Koninkrijk. Ik weet niet alle details uit mijn hoofd, maar het zal door heel Europa zijn.”

De laatste avond van de tour wordt speciaal omdat het een kerstshow wordt. Wat kunnen we verwachten? Ga je een kerstmanpak dragen?

Sebastian: “Oh nee, niet dat. Nou, misschien, we zullen zien, haha. Het is meer een afsluitingsshow voor het jaar. We deden het vorig jaar, of misschien in 2022, ik weet het niet meer. We deden het in dezelfde locatie en het was cool, dus we doen het dit jaar weer.”

Je zei dat je maar drie uur slaap hebt gehad. Hoe herstel je tussen de shows door?

Sebastian: “Dat is het grootste probleem. Je slaapt gewoon wanneer je de kans krijgt. Ik probeer weg te blijven van cafeïne vanwege mijn stem. Gebrek aan slaap is het ergste omdat het de enige manier is om te herstellen. Ik probeer zoveel mogelijk te slapen en te hydrateren.”

Hoe manage je je stem met al dat schreeuwen, vooral als je moe bent?

Sebastian: “"Vocals zijn waarschijnlijk het meest ingewikkelde en tegelijkertijd het eenvoudigste als het op problemen aankomt. Dus als je een ruwe stem hebt, betekent dat gewoon dat je stembanden gezwollen zijn. Zelfs als ze dat controleren, is er geen magie achter. Het enige wat je kunt doen, is sterke medicijnen nemen om de zwelling te verminderen, drinken en slapen. Verder weet ik het niet, er zijn zoveel adviezen. Ik warmde vroeger voor elke show op, maar dat doe ik nu niet meer omdat het niet voor mij werkt. Het vlakt mijn schreeuwen af. Zanger zijn is het beste en het slechtste beroep. Er zijn een paar trucjes, maar niets dat echt helpt. Je moet je gewoon focussen op wat je doet en ervaring opdoen. Ik heb zoveel meer ervaring opgedaan door dingen verkeerd te doen. Ik heb ooit een hele tour verpest door cafeïne. Lang geleden, na drie dagen kon ik niet meer spreken omdat ik te veel energiedrankjes dronk. Voor sommige mensen werkt het, maar ik kan geen bier drinken omdat het mijn keel nog meer uitdroogt. Dus sterke drank is prima, roken is prima, ik bedoel, niet voor je lichaam, maar het heeft geen effect op mijn stem. Elke zanger is zo anders; wat voor jou werkt, werkt misschien niet voor iemand anders. Zelfs als je naar een zangcoach of stemarts luistert. Bijvoorbeeld, ik ben ooit op tour geweest met Johnny Craig nadat hij was gestopt met heroïne. Hij ging door met alcohol. Voor de soundcheck dronk hij een halve fles Jack. Na de soundcheck dronk hij de rest op, dus elke dag een fles Jack Daniels, en hij zong als een god. Zijn stem werd elke dag een beetje ruwer en hij at niet eens zoveel. Hij feestte echt veel en al die shit, maar ik heb nog nooit iemand zoals hij gezien."

Is er iets geks gebeurd tijdens deze tour tot nu toe?

Sebastian: “Niet tijdens deze tour omdat we zo druk zijn geweest. Normaal gebeurt er veel, maar deze keer proberen we gefocust te blijven. We gaan op nog een tour met Black Veil Brides in de VS, wat de langste tijd zal zijn dat ik weg ben van thuis. Ik probeer gewoon op mezelf te focussen.”

Is het moeilijk voor je om zo lang van huis weg te zijn?

Sebastian: “Een beetje. Het is een speciale situatie nu omdat ik net uit elkaar ben met mijn vriendin en bij mijn ouders woon. Ik heb momenteel geen echt thuis, dus ik moet een flat vinden als ik terug ben. Ik ben officieel dakloos, haha.”

Hoe ging het maken van het nieuwe album?

Sebastian: “De pandemie begon meteen na het eerste album, dus ik verloor even de verbinding met muziek schrijven. Mijn label pushte me om weer te beginnen schrijven, wat leidde tot 'UGLY.' Ik bracht tijd door in LA en kwam toen terug om nieuw materiaal te schrijven. Het duurde ongeveer twee jaar omdat we de deadlines steeds opschoven en uiteindelijk alles in een haast moesten afmaken.”

Schrijf je de muziek zelf of werk je eraan als een band?

Sebastian: “Ghostkid is grotendeels een soloproject. Soms schrijf ik met anderen, maar ik doe het meeste zelf. Bijvoorbeeld, op 'Hollywood Suicide' deed ik alles zelf. De andere muzikanten doen hun deel, maar het creatieve aspect is voornamelijk van mij. Het is goed, maar soms ook lastig omdat ik alles moet beslissen.”

Je begon Ghostkid net voor de pandemie. Was je bang dat er iets anders zou gebeuren om je van optreden te ontmoedigen?

Sebastian: “Het was frustrerend omdat je een debuutalbum schrijft om live op te treden, en dan kun je twee jaar geen shows spelen. Social distance shows waren het ergste—mensen die biefstuk en friet eten terwijl je probeert op te treden. Het was belachelijk. Het belangrijkste doel van het schrijven van een plaat is om het live te spelen, en dat werd weggenomen. Het was een vreselijk startpunt voor dit project, en ik ben de enige die ervan moet leven, dus we moesten veel herberekenen.”

Waren bepaalde nummers moeilijker om aan te werken dan andere?

Sebastian: “Allemaal, echt. Als ik een idee heb, moet ik het uit mijn systeem krijgen, maar ik doe het vaak maar half en schuif het dan op. Het afmaken kost zoveel tijd omdat de oorspronkelijke vibe en motivatie weg zijn. Het is een worsteling om er weer in te komen.”

Hoe kwam je op het idee voor de artwork van Aly Wayne Gacy?

Sebastian: “We ontmoetten elkaar op een festival, en ik was een fan van zijn kunst. Ik vroeg of hij kunst voor ons album wilde maken, en hij was enthousiast. We wisselden ideeën uit; ik stuurde hem de teksten en zei dat hij mocht tekenen wat hij wilde. Hij schilderde alles met de hand, wat er nog beter uitziet dan op het album. Het is bijzonder om twee artiesten op deze manier te laten samenwerken.”

Hoe kwam je op je make-up look en garderobe?

Sebastian: “We zijn de afgelopen jaren veel verbeterd en stapten meer uit onze comfortzone. Nu hebben we een nieuw concept waarbij ik jurken draag op het podium. 'Hollywood Suicide' gaat over de neerwaartse spiraal van een Hollywood-diva, dus dat verbeeld ik op het podium. Het is leuk om verschillende kanten van jezelf te ontdekken en te uiten, zolang het past bij de esthetiek en de sound.”

 

We Interviewed Sebastian "Sushi" Biesler, current singer of Ghostkid and ex-singer of Electric Callboy and talked about the tour, his voice and the art of the album.

After this tour, you will have your headline tour in October. What are your plans for in between? Do you have anything planned to prepare for it, or are you going to take a break?

Sebastian: “Uh no, there are no breaks. We have a ton of shows this year, you know, with lots of festivals coming up. Of course, the preparation for the headlining tour is going to take some time. Besides that, I'll be writing music and trying to get a vacation in between if possible. Yeah, I think that’s what we’ll be doing.”

Do you have time with this tour to visit the cities a little bit?

Sebastian: “No, because the first half of this tour was super stressful. We had to travel by two sprinter vans, and parking was always complicated. We had to switch vans and drive to the next hotel, booking everything last minute. Sometimes we only got three hours of sleep, like last night. But it’s going to get better. After Amsterdam, we’ll have a mini nightliner, which is special but at least we'll have beds for more sleep.”

I noticed with the headlining tour that there are a lot of dates in Germany. Will there be more dates announced in other cities of Europe?

Sebastian: “Yeah, it’s going to be all across Europe, including a bit in the UK. I don’t know all the details off the top of my head, but it will cover all of Europe.”

The last night of the tour will be a special one because it’s going to be a Christmas show. What should we expect? Are you going to wear a Santa suit?

Sebastian: “Oh no, not that. Well, maybe, we’ll see, haha. It’s more of a closure show for the year. We did it last year, or maybe in 2022, I can’t remember. We did it in the same venue and it was cool, so we’re doing it again this year.”

You said you only had three hours of sleep. How do you recover in between the shows?

Sebastian: “That’s the biggest problem. You just sleep whenever you get the chance. I try to stay away from caffeine because of my voice. Lack of sleep is the worst because it’s the only way to recover. I just try to get as much sleep as possible and hydrate.”

How do you manage your voice with all the screaming, especially when you’re tired?

Sebastian: “Vocals are probably the most complicated and, on the other hand, the easiest thing when it comes to problems. So when you have a rough voice, it just means your vocal cords are swollen. Even if they check on that, there is no magic behind it. The only thing you can do is take strong medicine to reduce the swelling, drink, and sleep. Everything else, I don't know, there are so many pieces of advice. I used to warm up before every single show, but I don't do it anymore because it doesn’t work for me. It flattens out my screams. Being a singer is the best and the worst job. There are a few tricks, but nothing that really helps. You just have to focus on what you do and gain experience. I have so much more experience from doing things wrong. I messed up a whole tour just because of caffeine. For example, a long time ago, after three days, I couldn’t speak because I was drinking too much energy drinks. For some people, it works, but I can’t drink beer because it dries out my throat even more. So liquor is fine, smoking is fine, I mean, not for your body, but it doesn’t have any effect on my voice. Every singer is so different; what works for you might not work for anybody else. Even if you listen to a vocal coach or vocal doctor. For example, I’ve been on tour with Johnny Craig back in the days after he stopped doing heroin. He powered through with alcohol. Before the soundcheck, he would drink half a bottle of Jack. After the soundcheck, he would finish the rest, so every day, one bottle of Jack Daniels, and he sang like a god. His voice just got a bit more raspy every day, and he wasn’t even eating that much. He was really partying a lot and all that, but I’ve never seen anybody like that.”

Has anything crazy happened on this tour so far?

Sebastian: “Not on this tour because we've been so busy. Usually, a lot happens, but this time we’re trying to stay focused. We’re going on another run with Black Veil Brides in the US, which will be the longest time I’ve been on the road. I’m just trying to focus on myself.”

Is it difficult for you to be away from home for so long?

Sebastian: “Kinda. It’s a special situation right now because I split up with my girlfriend and am living at my parents' place. I don’t really have a home right now, so I need to find a flat after I’m back. I’m officially homeless, haha.”

How did the making of the new album go?

Sebastian: “The pandemic hit right after the first album, so I lost my connection to writing music for a bit. My label pushed me to start writing again, which led to 'UGLY.' I spent time in LA and then came back to write new material. It took about two years because we kept pushing deadlines and had to finish everything in a rush.”

Do you write the music yourself or do you work on it as a band?

Sebastian: “Ghostkid is mostly a solo project. Sometimes I write with others, but I do most of it myself. For example, on 'Hollywood Suicide,' I did everything on my own. The other musicians handle their parts, but the creative aspect is mainly mine. It’s good but also a pain because I have to decide everything.”

You started Ghostkid before the pandemic. Were you worried that something else might discourage you from performing?

Sebastian: “It was frustrating because you write a debut album to perform live, then you can't play shows for two years. Social distance shows were the worst—people eating steak and fries while you try to perform. It was ridiculous. The main purpose of writing a record is to play it live, and that was taken away. It was a terrible starting point for this project, and I’m the only one living off it, so we had to recalibrate a lot.”

Were certain songs more difficult to work on than others?

Sebastian: “All of them, really. When I have an idea, I need to get it out, but I often only do it halfway and push it back. Finishing takes so much time because the initial vibe and motivation are gone. It's a struggle to get back into it.”

How did you come up with the artwork from Aly Wayne Gacy?

Sebastian: “We met at a festival, and I was a fan of his art. I asked if he’d paint stuff for our album, and he was excited. We exchanged ideas; I sent him the lyrics and told him to draw whatever he wanted. He hand-painted everything, which looks even better than on the album. It’s special to have two artists collaborating in this way.”

How did you come up with your makeup look and wardrobe?

Sebastian: “We’ve improved a lot over the years, stepping out of our comfort zone. Now we have a new concept where I wear dresses on set. 'Hollywood Suicide' is about the downward spiral of a Hollywood diva, so I embody that on stage. It’s fun to express different sides as long as it fits the aesthetic and sound.”

Thanks for the interview Sushi and untill next time!

Categorie: